tafkir logo

אודות הפרויקט


ספר זה יוצא לאור במסגרת פרויקט החשיבה האסטרטגית של מרכז אעלאם בשיתוף עם קבוצת אוקספורד למחקר מלונדון ועם קבוצת החשיבה האסטרטגית הפלסטינית מרמאללה. הוא מתפרסם בהמשך לשני הדוחות שפרסם מרכז אעלאם בשנים 2016 ו-2018 במטרה להעמיק את החשיבה האסטרטגית במציאות המורכבת של האזרחים הפלסטינים בישראל, ובדרכים היעילות ביותר העומדות לרשותם בהתמודדותם עם האתגרים הניצבים בפניהם. בשלוש שנים האחרונות נטל מרכז אעלאם על עצמו לא רק את האחריות לריכוז פעילות קבוצת החשיבה האסטרטגית, אשר פרסמה את שני הדוחות הראשונים בנושא, אלא גם את האחריות לקידום כתיבת ניירות עמדה אסטרטגיים על ידי מומחים מהחברה היהודית ומהחברה הפלסטינית בישראל. נושאי ניירות העמדה נבחרו על ידי הנהלת פרויקט חשיבה זה בפגישה שהתקיימה באזור אוקספורד בבריטניה בקיץ של שנת 2017, שנכחו בה כל השותפים לפרויקט, בהם גם נציג ממכון ון ליר בירושלים.

עוד »

ניירות עמדה


מעמדה הבין-לאומי של ישראל

מעמדה הבין-לאומי של ישראל

נייר העמדה הראשון נכתב על ידי ד"ר אלון ליאל, והוא עוסק במעמדה של ישראל בזירה הבין-לאומית. נייר העמדה משרטט מגמות התפתחות אפשריות, ומציג המלצות שעשויות לקדם פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

ישראל במזרח התיכון או ישראל והמזרח התיכון: תמונת מצב ותרחישים אפשריים

ישראל במזרח התיכון או ישראל והמזרח התיכון: תמונת מצב ותרחישים אפשריים

העמדה נכתב פרופ' אלי פודה, ובו הוא מצמצם את נקודת המבט וממקם את ישראל במזרח התיכון. פרופ' פודה עוקב אחרי התפתחות מערכות יחסיה של ישראל עם מדינות מרכזיות בסביבתה, ומציג המלצות לגבי קידומן ולגבי השלכותיהן על פתרון הסכסוך.

תרחיש − התנאים שיובילו את הישראלים למאוס בסכסוך הישראלי-ערבי

תרחיש − התנאים שיובילו את הישראלים למאוס בסכסוך הישראלי-ערבי

נייר העמדה של פרופ' יגיל לוי עוסק בממד הביטחוני, ומעלה את השאלה אם יש בכוחה של החברה בישראל להצמיח כוחות-נגד שיאתגרו את החשיבה הצבאית המושלת בכיפה בעשרות השנים האחרונות

ביטחון אישי ואנושי - הגדרה מחודשת של פרדיגמת הביטחון ממבט ִמגדרי

ביטחון אישי ואנושי - הגדרה מחודשת של פרדיגמת הביטחון ממבט ִמגדרי

נייר העמדה של פרופ' חנה הרצוג, מבקר את השיח הרווח העומד ביסוד ההסדרים החברתיים הדומיננטיים בחברה בישראל, ומציע מבט מגדרי על סוגיית הביטחון ועל הגדרות חלופיות למושג הביטחון השגור.

תפוצות בסכסוך: האם קהילות התפוצה היהודיות והפלסטיניות בארצות הברית מסוגלות לתרום לשלום הישראלי-פלסטיני?

תפוצות בסכסוך: האם קהילות התפוצה היהודיות והפלסטיניות בארצות הברית מסוגלות לתרום לשלום הישראלי-פלסטיני?

נייר העמדה הוא של ד"ר דליה שינדלין, והוא עוסק בסוגיית הקהילות היהודיות והפלסטיניות החיות מחוץ לגבולות ישראל\פלסטין, ובוחן את אופיין ואת מידת השפעתן על מגמות ההתמודדות עם הסכסוך ועל פתרונות.

הדתה בישראל

הדתה בישראל

בוחנת רז סקר ברזילי אחד מתהליכי העומק המתרחשים בחברה היהודית בישראל, ואשר לו השלכות כבדות משקל על פתרון הסכסוך — והוא תהליך ההדתה. נייר עמדה זה מציג את מאפייניו, מצביע על מעורבותה של המדינה בתהליך זה, ומפנה תשומת לב להשלכותיה של מדיניות ההדתה על תפיסת הסכסוך ועל פתרונות.