tafkir logo

ביטחון אישי ואנושי - הגדרה מחודשת של פרדיגמת הביטחון ממבט ִמגדרי

חנה הרצוג

נייר העמדה של פרופ' חנה הרצוג, מבקר את השיח הרווח העומד ביסוד ההסדרים החברתיים הדומיננטיים בחברה בישראל, ומציע מבט מגדרי על סוגיית הביטחון ועל הגדרות חלופיות למושג הביטחון השגור.

המסמך מבקש לפרוס אבני דרך בביקורת על השיח הרווח העומד ביסוד ההסדרים החברתיים הדומיננטיים בחברה בישראל, וממנו להציע מבט מגדרי על סוגיית הביטחון ועל הגדרות אלטרנטיביות למושג הביטחון השגור, וכן להעלות דרכים לחשיבה על מדיניות רגישת מגדר.

המחקר של נשים ועל נשים בישראל הולך ומתרחב עם השנים, ואיתו משתנות הפרספקטיבות התיאורטיות.((( עם זאת, כאשר עוסקים במדיניות, עדיין קיימת מגמה חזקה מאוד הרואה בנשים קטגוריה נפרדת, ומגדירה את האתגרים בתחום זה במושגים של פתרון בעיותיהן של נשים. הכללת המבט המגדרי כחלק בלתי נפרד מהדיון הכללי על חברה ועל מדיניות עדיין לוקה בחסר. נקודת המוצא של מסמך זה היא הדרישה להטמעת חשיבה מגדרית (gender mainstreaming) במחקר ובמדיניות. בלב תפיסה זו עומדת הנחת יסוד שלפיה מגדר אינו מילה נרדפת לנשים, אלא מתייחסת להסדרים החברתיים המבוססים על הבחנות בין גברים לנשים. לכן, ניתוח ממבט מגדרי אין משמעותו הוספת נשים כממד בניתוח, אלא מטרתו להכליל את ניסיון הנשים כחלק בלתי נפרד מניתוח חברה.

 

קישור להורדת נייר העמדה